Transports Publics 2018, Evropský veletrh mobility

Velké evropské setkání všech odborník? na ve?ejnou dopravu a na r?zné druhy p?epravy v duchu udržitelného rozvoje

Transports Publics 2018 je setkání odborník? na dopravu m?stskou, p?ím?stskou a regionální jak ve Francii tak i v Evrop?. Všichni se zde sejdou : p?edstavitelé místních samospráv, provozovatelé, pr?myslové firmy, konstrukté?i voz? a subdodavatelé.... Je to událost, která se koná každý druhý rok a kterou nem?že opomenout žádný odborník z oboru železni?ní, autobusové a automobilové dopravy a z dopravy šetrné k životnímu prost?edí. Veletrhu se ú?astní také zástupci z p?idružených ?inností hromadné dopravy : stavební práce, infrastruktura, stavební inženýrství, m?stský mobiliá?, stanice a zastávky, pokladny a výdejny lístk?, poradenství, design, banky, pojiš?ovny, energie, ve?ejná správa…

Veletrh v ?íslech

 • 30 000 m² výstavní plochy
 • 11 000 odborných návšt?vník?
 • 250 zahrani?ních vystavovatel?
 • 250 evropských noviná??
 • 66 zastoupených zemí
 • 3 dny konání veletrhu
 • Desítky debatních kroužk? a odborných diskusí na aktuální témata

 


Veletrh mezinárodního rozsahu

 • Certifikát Expo’Stat OJS.
 • 1/3 vystavovatel? je ze zahrani?í.
 • Návšt?vníci z padesáti zemí.
 • ?estní hosté, zástupci ve?ejné dopravy a magistrát? z celé Evropy.
 • Zahrani?ní delegace firem, ve?ejných ?initel? a poslanc?.
 • Dohoda o spolupráci s UITP na podporu zahrani?ní prezentace tak.Sekce inovace

Veletrh nabízí nejnov?jší inovace v za?ízení, technice a správ?, kterých bylo v Evrop? dosaženo.
Ud?luje ceny za inovaci ve ve?ejné doprav? a hodnotí dosažených výsledk? za inovaci a vývoj.

Talenty v mobilit?

"Talenty v mobilit?" je sout?ž, která odm??uje evropské odborníky z oboru dopravy, kterých se týká jedna z následujících profesí :

 • Nejlepší mladý "Talent"
 • Nejlepší pracovník projektu
 • Nejlepší manager
 • Zvláštní cena za celoživotní kariéru
 • + cena uživatel? internetu.

Ceny budou p?edány v rámci veletrhu Transports Publics 2012 porotou složenou z uznávaných evropských odborník?.
 

Profil vystavovate?

Je to jediný veletrh evropského rozsahu, na kterém je možné vit?t ucelenou nabídku oboru a profesí všech typ? osobní dopravy v duchu udržitelného rozvoje :

 • Výrobní firmy, konstrukté?i voz?, díla?i, subdodavatelé :
  - železni?ní doprava (vlaky, metro, tramvaje, tramvajové vlaky)
  - busy, trolejbusy, vozidla s ?idi?em, automobily
  - prost?edky šet?ící životní prost?edí (kolo, spole?ná jízda vozem)
 • Provozovatelé ve?ejné dopravy
 • Zástupci organiza?ních složek
 • Inženýrství, stavební práce, infrastruktura
 • M?stský mobiliá?, podp?rný systém pro orientaci a informovanost cestujících, stanice a zastávky
 • Pokladny a výdejny lístk?
 • Opravy a údržba
 • Místní správa, magistráty, poslanci
 • Design
 • Služby
 • Banky, pojiš?ovny
 • Energie
 • Vzd?lávání


Profil návšt?vník?

Transports Publics se velmi siln? rozr?stá :

 • Nár?st návšt?vník? ze zahrani?í : padesát zemí zastoupeno na veletrhu v roce 2018 a ?ada zahrani?ních delegací, v?etn? mimoevropských.
 • Návšt?vníci s rozhodujícími pravomocemi z ?ad zástupc? firem.
 • Více než každého druhého návšt?vníka se p?ímo dotýká možnost nákupu.
 • Kritérium spokojenosti p?esáhlo 90 %.